ALAPSZABÁLY

I. Az Egyesület létrejötte

Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény értelmében 2012. október 15-én az alábbi alapszabályt fogadták el

1./Az egyesület neve: „Eleven Európa Magyarországi Ifjúsági Egyesület”

Rövidített neve: „Eleven Európa Egyesület”

2./Az egyesület székhelye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 102. 3/7

3./Az egyesület működési területe:

Magyarország

4./Az egyesület alapítási éve: 2012

Az egyesület a tagok által önkéntesen létrehozott, nyilvántartott tagsággal és önkormányzattal rendelkező szervezet, amely önálló jogi személy.

Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból, vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatása nem nyújt.

II. Az egyesület célja és feladata

Az egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban a magyar ifjúsági és fiatal felnőtt korosztály támogatását, az alapító tagok, valamint a leendő – reményeink szerint nagy létszámú – ifjúsági tagok által igényelt illetve szükségesnek, jónak ítélt ifjúságot érintő szolgáltatások nyújtását, ifjúsági projektek hazai és nemzetközi megvalósítását tekinti céljának. Az Egyesület alapvetően a nemzetközi integrálódást elősegítendően információáramlási, képzési, érdekképviseleti, szociális, kulturális felkaroló, és tanácsadói céllal alakul meg. Különösen, de nem kizárólag a jelen egyesület alapító tagjai közt szereplő német állampolgárok vezetésével már évek óta sikerrel működtetett berlini, londoni illetve bécsi egyesületek (lsd. még: http://www.europabildung.org/en.html) munkáit is követve tervez egy hozzájuk hasonló, velük a jövőben együttműködő ifjúsági (európai képzési) szerepvállalást magyar fronton.

Az egyesület feladata az információkra éhes, segítségre szoruló fiatalok részére információk összegyűjtése és továbbítása, fiatalokat foglalkoztató kérdésekben tanácsadás nyújtása, az európai integrációt elősegítendő különféle szakképzési programok, különösképpen az ezeket segítő szakképzési tapasztalatcserék (pl. a Tempus Közalapítvány által kiírásra kerülő pályázatok), kulturális, művészeti tartalommal megfűszerezett, európai interaktív multilaterális „táborok” (pl. Mobilitas Ifjúsági Iroda által kiírásra kerülő EU-pályázatok) szervezése lesz. Tervei közt szerepelnek civilszolgálati együttműködések, életpályára felkészítő előadások, a nemcsak Európában, hanem itthon is sokszor óriási önbizalom hiányban, és önállótlanságban „tengődő” Ifjúság „felrázása”, önbizalom erősítő és önmegvalósító tréningek, konferenciák, találkozók szervezése, lebonyolítása. Egyik fő célja és feladata egy nagyon hatékony pályázat figyelő és közvetítő munka eredményes végzése, illetve minél sikeresebb részvétel a különböző pályázatokon annak érdekében, hogy a toborzott tagok a fenti célnak megfelelően minél több lehetőséget kapjanak kilépni a behatárolt magyar keretek közül, hogy ez által sikeres európai integrálódás révén magyar állampolgárként „ELEVEN EURÓPAI álompolgárokká” váljanak.

Az egyesület célja továbbá az ifjúsági feladatokról való gondoskodás (amire iskolán kívül szinte semmi, de sajnos már iskolai falakon belül is alig-alig fordítanak hangsúlyt), a közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, továbbá az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, valamint a fiatalok foglalkoztatásának segítése, esélyegyenlőség megteremtése.

Az egyesület kiemelt célja továbbá, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XV. törvény 8. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a tevékenységi területén működő minél több önkormányzattal együttműködjön.

Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény szerinti, fentiekben és az alábbiakban tovább részletezettek alapján közhasznú tevékenységeket végez, ezért már most kifejezi szándékát a tv-ben meghatározott közhasznúsági kritériumoknak való 2 éven belüli megfelelés elérésére.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

III. Az Egyesület tagsága

1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.

Az Egyesület tagjának jogai:

– részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

– a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;

– felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület Elnöksége 30 napon belül köteles választ adni;

– 18. életévének elérése után választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;

– indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;

– betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;

– a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

5. A tagsági viszony megszűnik:

– a tag halálával,

– az Egyesület megszűnésével,

– a tag kilépésével,

– a tag kizárásával.

6. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül

– azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat.

– azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

Az Elnökség tagjainak kizárási ügyében a Közgyűlés dönt.

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos elnökségi határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez címzett írásos fellebbezéssel élhet.

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, miután az Elnökség azt kézhez vette.

7. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

8. Az Egyesület elsődleges célcsoportja:

Minden fiatal, aki fenti célokkal azonosulni képes, akár hivatalos, akár nem hivatalos, spontán formában.

Kortárssegítők, önkéntesek, diákönkormányzati vezetők.

Hátrányos helyzetű fiatalok (munkanélküliek, szociális, etnikai, egészségügyi hátrányok, iskolarendszerből kiesett fiatalok, alternatív oktatási intézmények hallgatói)
Akik a fiatalokkal dolgoznak: pedagógusok, osztályfőnökök, szabadidő szervezők, művelődésszervezők, ifjúságsegítők, szociális munkások, trénerek, ifjúsági vezetők


IV. Az Egyesület tevékenysége

A felvázolt célok érdekében az Egyesület felvállalja, hogy segíti a fiatal és ifjú korosztály helyi érdekeinek feltárását, közvetítését és képviseletét, szerepet vállal a szabadidő megszervezésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, valamint a fiatalok eredményes, mozgalmas, és életképes jövőjének érdekében lehetőségeket ajánl és biztosít helyi- és nemzetközi vonalon történő hasznos élettapasztalat megszerzésére. Egyik fő profilja különféle szakképzési programok (pl. Leonardo program- Tempus), cseretáborok (pl. Fiatalok lendületben – Mobilitas), civilszolgálati együttműködések, életpályára felkészítő előadások, találkozók szervezése, lebonyolítása, továbbá egy nagyon hatékony pályázat figyelő és közvetítői munka, melynek során minél több fiatalnak sikeres pályázati részvételt biztosít. Megalapozza számukra az önállósodást, igyekszik megtapasztaltatni a mindennapi élet apró sikereinek örömét. Az Egyesület tevékenységi körébe tartozik a fiatalok és fiatal felnőttek nem-formális személyiségfejlesztése, képzése hazai és nemzetközi környezetben. Ezt ifjúsági cserék, kortárssegítő- és ifjúsági vezetőképző tréningek, nyári táborok és tematikus hétvégék szervezésével, valamint a fejlődéssel, tanulással egybekötött önkéntesség támogatásával és népszerűsítésével igyekszik elérni.

Tevékenység, szolgáltatások részletezése:

.Ifjúsági információspont

(Ennek eléréséhez nyilván szükség lesz a későbbiekben a hivatkozott programokat meghirdető más egyesületekkel való partnerségre, illetve önkormányzati és/vagy egyházi ill. egyéb közreműködésre, pályázati segítségre.). :

– eurodesk
– Fiatalok Lendületben Program
– pályázatok
– továbbtanulás
– kultúra, művészet
– klubok, szakkörök
– „egészséges életmód” fórum
– térképek, menetrendek, utazás
– közérdekű hivatalok, ügyfélfogadás, információk
– más alapítványok, egyesületek, civil szervezetek
– ifjúsági szálláshelyek, albérletek (infó gyűjtés, későbbiekben igény szerint közreműködés ezen tevékenységi körű cégekkel)
– segítő szervezetek, intézmények
– képzések, átképzések, tanfolyamok (Munkaügyi Központoktól illetve felé segítség”híd”)
– szabadidő, sport, kirándulás
– diákmunka vállalás általános szabályai
(későbbiekben esetleg diákmunkát szervezünk),
– diákmunkával foglalkozó szervezetek elérhetőségei,
– külföldi munkalehetőségek
– önkéntesség itthon és külföldön
és minden más, ami érdekes lehet a Fiatalok számára!!!!

Európai mobilitási lehetőségek:

Pályázat figyelés!!! EU-s és magyarországi ifjúsági témakörökben kiírt pályázatok nyomon követése, népszerűsítése, elnyerése az egyesületi tagok számára

Szoros pályázati együttműködés az alapító tagok közt szereplő német állampolgárok által Berlinben, Londonban és Bécsben működtetett szervezetekkel (elsősorban a Leonardo-programok, de más egyéb európai képzési programok szervezése kapcsán)

Önkéntességi munkák szervezése

Helyszín: Bp, országos, nemzetközi önkéntes tevékenység (fogadó és küldő szervezetként)

(lsd. még Mobilitas EVS)

Táboroztatás: nemzetközi és belföldi helyszíneken (EU és egyéb pályázatokon keresztül)

Tanácsadás: felkért szakember „pártoló tagok”, szimpatizánsok közreműködésével

– Életvezetési Tanácsadás
– Munkaerő-piaci és pályaorientációs tanácsadás
– Jogi tanácsadás, diák- és gyermekjogi szolgálatot, diákvezetők képzése, diákok és   fiatalok  érdekképviselete

– Egészséges életmód, drogprevenció
Diáktanya: általános és középiskolás korosztálynak (elsősorban kis-és nagykamaszoknak)

Szolgáltatásai (a tervezettek szerint egy erre alkalmas ingatlan pályázati úton történt elnyerése, vagy egyéb felajánlása (önkormányzati/egyházi (?), jutányos bérlése után):
– Csocsó
– Dumasarok
– Sajtó-kuckó
– Barátváró
– Készségfejlesztő játékok
– Társasjátékok
– Zenehallgatás
– Kreatívsarok
– Rendezvények: Csevegő Klub: beszélgetés és játékok segítségével önismereti tréning.
más intézmények tanulóinak, és más véleményeknek megismerése (= diszkussziós kultúra, vitafórum),

egyéni és közösségi kompetenciafejlesztő, valamint értékmegőrző- és teremtő szabadidős komplex programok

Filmklub: nem csak a „kötelező”, hanem melegen, hidegen, komolyan vagy komolytalanul ajánlott filmekből, igény esetén utána vitafórummal

Foglalkoztatási információs pont:

– diákmunka lehetőségek
munkalehetőségek pályakezdőknek
– alkalmi munkavállalás lehetőségei
– Start kártya v. későbbiekben ehhez hasonló kedvezmények – első munkahely
– önéletrajz készítés

Amatőr művészek számára bemutatkozási lehetőségek teremtése
Kiállítások, koncertek, bemutatók szervezése, lebonyolítása, de legalább ajánlása (információ áramoltatás)
.V. Az Egyesület szervezete

1. Az Egyesület szervei:

Közgyűlés,

Elnökség.

2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.

A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

3. A Közgyűlést össze kell hívni:

– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,

– ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,

4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata. A meghívókat legkésőbb a Közgyűlést megelőző 15. napon postai úton ki kell küldeni vagy a tagnak személyesen átadni. A tag írásban az Elnökségnek bejelentheti e-mail címét, ebben az esetben a meghívót részére e-mailben küldi meg az elnök.

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül. Erre a tényre a megismételt Közgyűlés meghívójában utalni kell.

6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

– az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;

– az Alapszabály elfogadása és módosítása;

– tisztségviselők megválasztása és visszahívása;

– tagdíj mértékének megállapítása;

– az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

– döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

8. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

– az Alapszabály elfogadásához, módosításához;

– az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;

– a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.

10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.

A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

13. Elnökség

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

14. A 3 tagú Elnökség tagjai az Elnök és a két Alelnök.

15. Az Elnökség feladata és hatásköre:

– tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;

– a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;

– az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;

– az Elnök éves beszámolójának elfogadása;

– személyzeti munka irányítása;

– tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;

– az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;

– minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább ketten jelen vannak. Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek.

Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

16. Az Egyesület tisztségviselői

Az Egyesület elnöke

Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

Az Elnök feladata és hatásköre:

– az Egyesület tevékenységének irányítása;

– a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;

– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

– irányítja az Elnökség munkáját;

– vezeti az Elnökség üléseit;

– képviseli az Egyesületet;

– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;

– összehívja az Elnökség üléseit;

– vezeti a későbbiekben esetleg létrehozandó ügyintéző apparátust;

– irányítja az Egyesület gazdálkodását;

– utalványozási jogot gyakorol;

– gyakorolja a munkáltatói jogokat;

– minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

17. Az Egyesület alelnöke

Az Elnököt távollétében az alelnökök vagy az alelnökök egyike helyettesítik. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait. Az Egyesület Közgyűlése kettő alelnököt választ a tagok közül 5 évre.

Amennyiben az elnökkel, vagy hozzátartozójával köt szerződést az Egyesület, az Egyesületet az alelnök a Közgyűlés által erre kijelölt alelnök képviseli.

Az elnök és az alelnök megbízatása megszűnik:

– a tagsági viszony megszűnésével,

– lemondással,

– visszahívással.

Az elnököt, illetve az alelnököt a közgyűlés a szavazatok 2/3-ával hívhatja vissza.

Amennyiben az Elnök, vagy valamelyik Alelnök megbízatása megszűnik, a mandátumából hátralévő időre választ új elnököt, vagy alelnököt a közgyűlés.

VI. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

– tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;

– magán és jogi személyek támogatásai;

– az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;

– rendezvény bevétel;

– egyéb bevételek.

3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

VII. Az Egyesület megszűnése

1. Az Egyesület megszűnik:

– ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,

– ha feloszlatják,

– ha más szervezettel egyesül,

– ha az Egyesület szétválik,

– ha megszűnését megállapítják.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el.

VIII. Vegyes és záró rendelkezések

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

Kelt: Szeged, 2012. október 15.

……….Cseh János elnök…………………………..